Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 của Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

 

anh tin bai

Hội nghị Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (Ảnh: HCTH)

  

    1. Quan điểm, yêu cầu

          - Bám sát các định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật theo tinh thần Nghị quyết số 27 NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây
dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai
đoạn mới; các văn bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), trọng tâm là Luật PBGDPL, Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Công văn số 2680-CV/TU ngày 21/8/2020 của Tỉnh uỷ Ninh Bình về việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27- NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Quán triệt đầy đủ, sâu rộng về các định hướng triển khai Ngày Pháp luật theo ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2023.
          - Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam để nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

          - Việc tổ chức các hoạt động cần thiết thực, gắn với hoạt động cụ thể trong xây dựng, tổ chức thi hành và bảo vệ pháp luật.

          2. Về nội dung

          - Ðẩy mạnh phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ  trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…; thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các điều ước quốc tế về nhân quyền, các Hiệp định Thương mại tự do, các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

          - Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông dự thảo chính sách thuộc phạm vi của Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc triển khai, thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Kế hoạch số 03/KH-HĐPH ngày 15/5/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chú trọng thực hiện việc truyền thông về dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND các cấp thuộc lĩnh vực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình quản lý.

          - Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, xuyên tạc nội dung các Luật đang có hiệu lực thi hành và trong quá trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến đối với các dự án Luật, nhất là những dự án Luật có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống Nhân dân như Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)…

          - Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

          - Truyền thông, thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; xây dựng và thực hiện các mô hình PBGDPL hiệu quả.

            3. Về hình thức

          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến pháp luật; đăng tải các tin, bài, video, phóng sự về Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử của Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

          - Tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến và học tập các văn bản pháp luật tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp giao ban hàng tháng.

- Treo băng rôn, áp phích, pano, tuyên truyền “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023 tại trụ sở Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (thời gian thực hiện từ tháng 10-11/2022) với khẩu hiệu tuyên truyền: “Sống và làm việc theo Pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

- Kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; các cá nhân tích cực trong tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn.

4. Thời gian tổ chức: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 01/11 đến 09/11/2023.

Bài: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2