Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Hưởng ứng ngày chuyển đổi số Quốc gia 10-10 tại Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình

 

anh tin bai

Hội nghị hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10 (Ảnh: HCTH)

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10 năm 2023, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai ngày từ đầu năm với các nội dung cụ thể như sau:

1. Về mục tiêu

 1.1. Mục tiêu chung

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển hạ tầng, nền tảng số để đảm bảo đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng.

- Thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, tổng thể trên cơ sở kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả.

- Tổ chức quán triệt triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số hàng năm và giai đoạn của Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Thực hiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị, hạ tầng mạng viễn thông, công nghệ thông tin sẵn sàng đáp ứng cho chuyển đổi số IPv4 sang địa chỉ IPv6.

- 100% hồ sơ, công việc tại đơn vị được quản lý, xử lý và luân chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng (trừ hồ sơ, công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% văn bản (trừ văn bản mật) của đơn vị được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số theo quy định.

- Thực hiện kết nối, chia sẻ các dữ liệu dùng chung như: Thư điện tử công vụ, Quản lý văn bản (iOffice).

- 50% dữ liệu quản lý của đơn vị được số hóa, chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu và lưu trữ tập trung tại Trung tâm dữ liệu của tỉnh.

- 100% cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Ban quản lý được cấp và thường xuyên sử dụng hệ thống Thư điện tử công vụ (mail.ninhbinh.gov.vn) trong hoạt động công vụ, nghiệp vụ và đăng nhập Hệ thống xác thực tập trung (SSO) của tỉnh.

- 50% cán bộ, viên chức và người lao động được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản, kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số.

2. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Lãnh đạo Ban quản lý và người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật, quán triệt và phổ biến các văn bản hướng dẫn, triển khai đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại đơn vị.

- Quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động chuyển đổi số của đơn vị, của cán bộ, viên chức và người lao động với công tác bình xét, thi đua, khen thưởng hàng năm.

- Tiếp tục duy trì, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Ninh Bình phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử, chính quyền số theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT.

2.2. Phát triển nền tảng Chính quyền điện tử; phát triển hạ tầng số, nền tảng số

- Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, mạng di động 4G/5G, mạng truyền số liệu chuyên dùng đảm bảo hiện đại, đồng bộ phục vụ phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin tại Ban quản lý.

- Thực hiện kết nối các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của tỉnh vào mạng truyền số liệu chuyên dùng và vận hành ổn định, an toàn, thông suốt.

2.3. Phát triển dữ liệu số

- Tiếp tục triển khai, ứng dụng và phát triển các hệ thống thông tin (HTTT), CSDL do các Bộ, ngành Trung ương đã triển khai trên địa bàn tỉnh và các phần mềm, CSDL do tỉnh triển khai.

- Thực hiện lộ trình chuyển đổi số; số hóa, xây dựng dữ liệu nền, CSDL dùng chung, tạo lập kho dữ liệu dùng chung của tỉnh và tổ chức dữ liệu mở phục vụ xã hội. Cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa theo quy định để tổ chức tích hợp, chia sẻ các HTTT của các cơ quan nhà nước bảo đảm dữ liệu được thu thập một lần; kết nối với các CSDL, HTTT quốc gia, HTTT triển khai từ Trung ương đến địa phương.

2.4. Phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Nâng cấp, hoàn thiện, duy trì vận hành, khai thác hiệu quả các HTTT dùng chung trọng yếu phục vụ các hoạt động chỉ đạo điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp: Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin báo cáo.

- Tiếp tục xây dựng, phát triển các HTTT, các phần mềm, dịch vụ phục vụ cho phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng, điều hành tác nghiệp trực tuyến và gửi, nhận văn bản điện tử. Thực hiện các chế độ báo cáo trên môi trường mạng phục vụ sự chỉ đạo, điều hành và liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh, quốc gia.

- Nâng cao chất lượng, hoạt động hiệu quả Website của Ban quản lý đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

2.5. Phát triển kinh tế số, xã hội số

- Tập trung triển khai các giải pháp, đẩy mạnh kêu gọi, thu hút đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

- Tổ chức triển khai, phổ biến và quán triệt tới toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15/12/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023.

- Đẩy mạnh thanh toán điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thanh toán không dùng tiền mặt.

2.6. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

- Thiết lập hệ thống thiết bị đảm bảo an ninh, bảo mật, phòng chống tấn công mạng và khả năng ghép nối đường truyền cho hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Đảm bảo an toàn thông tin trên không gian mạng, sẵn sàng các giải pháp phòng ngừa và ứng phó khi có sự cố xảy ra. Thực hiện xác định cấp độ và triển khai phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ

- Tham gia các chương trình diễn tập, tập huấn bảo đảm an toàn thông tin mạng cho cán bộ phụ trách về an toàn thông tin.

2.7. Phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, truyền thông để nâng cao nhận thức, trình độ CNTT, kiến thức, kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, viên chức trong Ban quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ triển khai ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Bố trí cán bộ hỗ trợ việc ứng dụng và phát triển CNTT có đủ năng lực và trình độ nhằm bảo đảm việc tham mưu triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số đồng bộ và hiệu quả.

- Tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng do Sở tổ chức, đảm bảo khai thác có hiệu quả các hệ thống đã đầu tư, xây dựng.

 

Bài: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2