Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Hội nghị nghiên cứu, học tập nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 4/11/2022, Đồng chí Tô Văn Vượng, Bí thư Chi bộ ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã chủ trì Hội nghị nghiên cứu học tập về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Với nội dung đặc thù, Hội nghị đã có sự tham dự toàn thể Đảng viên của Ban quản lý.

Đồng chí Tô Văn Vượng chủ trì hội nghị

Theo đó, tại Hội nghị, đồng chí Tô Văn Vượng  cho biết: cuốn sách bao gồm 29 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đến nay. Cuốn sách là kết quả của sự kết tinh trí tuệ, kế thừa tư tưởng của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư qua nhiều nhiệm kỳ. Nội dung xuyên suốt trong 29 bài viết là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về chủ nghĩa xã hội và con đường lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư nhằm thể hiện rõ và làm sâu sắc thêm bản chất, giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội trên các bình diện: chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... bằng những ngôn ngữ giàu hình ảnh, cách diễn đạt dung dị, gần gũi, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp nhân dân, được chắt lọc từ đời sống thực tiễn sinh động của đất nước.

 

Toàn cảnh hôi nghị

Đồng chí Tô Văn Vượng  cũng nhấn mạnh tới 3 trụ cột quan trọng được Tổng Bí thư đề cập đến trên con đường đi lên CNXH của nước ta là: kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và nền dân chủ XHCN Việt Nam và 2 nhân tố quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam là sự lãnh đạo của Đảng và việc lấy dân làm gốc, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với công tác đối ngoại và ngành ngoại giao, giáo sư Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định ý nghĩa, vai trò tiên phong, đặc trưng của trường phái đối ngoại và ngoại giao mà Đảng ta luôn đi theo lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó là: mềm mại, khôn khéo, nhưng rất kiên cường, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định, can trường…

Kết luận Hội nghị đồng chí Tô Văn Vượng  khẳng định cuốn sách cũng là tài liệu quan trọng để cơ sở Đảng các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, nhằm phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện toàn diện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin, ảnh: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2