Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật tại Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Binh Bình được thực hiện thường xuyên, đa dạng, linh hoạt và có hiệu quả.

Thực hiện Chỉ thị 32/CT/TW ngày 9/12/2003 của Ban Bí Thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Với chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 06/KH-HĐPH ngày 30/12/2021 của Hội đồng phổi hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật; Kế hoạch số 661/KH-SNN ngày 30/3/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.Ban quản lý công viên động vật hoang dã quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã triển khai thực hiện đạt được một số kết quả nhiệm vụ như:Tiếp tục thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư và Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2022 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 (PBGDPL); các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về công tác này; Phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban quản lý; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, nhiệm vụ chuyên môn của Ban quản lý gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận dưới các hình thức phù hợp.

          Thực hiện các công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng bộ phận, cá nhân cán bộ công chức viên chức và người lao độn bằng nhiều hình thức như:  Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với đơn vị có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, chú trọng vào việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung: Hiến pháp năm 2013; các Luật, Pháp lệnh mới được ban hành trong năm 2021, có hiệu lực năm 2022; Các chính sách pháp luật có tác động đến xã hội hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các văn bản quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; du lịch; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tội phạm ma túy; các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động; chuyển đổi số; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh ban hành trong năm 2021, năm 2022 gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương; các Công ước, Điều ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp; các chương trình đề án, kế hoạch về PBGDPL trong giai đoạn 2022-2027; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách Tư pháp và hoạt động Tư pháp; Hưởng ứng tham gia cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trên địa bàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao trách nhiệm vủa từng thành viên trong tư vấn, tham mưu trong công tác triển khai phổ biến pháp luật; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác PBGDPL của Ban quản lý; Hướng dẫn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL theo Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật đã được Bộ Tư pháp ban hành tại Quyết định số 3147/QĐ-BTP ngày 28/12/2018; Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử gắn với việc thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền đề tổ chức, cá nhân khai thác, truy cập, tìm hiểu pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở và Website của Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình. Tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác PBGDPL; Tiếp tục đăng tải các văn bản pháp luật trên Website của Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình (http://congviendongvathoangdaquocgia.vn/); phổ biến đẩy mạnh khai thác có hiệu quả các kênh thông tin tra cứu tiện ích như: https://thuvienphapluat.com/ .

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Ban quản lý trong những năm qau đã đạt được nhưng ưu điểm như: Công tác chỉđạo triển khai kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, viên chức và người lao động; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. Các hình thức TTPBPL ngày càng đa dạng phong phú, nội dung thiết thực. Ban quản lý trong thời gian qua đã tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật, đặc biệt là các văn bản pháp luật mới, quan trọng liên quan đến lợi ích thiết thực của cán bộ, viên chức và người lao động trong Ban quản lý; Ban quản lý phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với các cấp, ban, ngành; kiểm tra tình hình thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, viên chức.

Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa phong phú, việc tuyên truyền chỉ tập trung vào vào các hình thức: thông qua các cuộc họp. Cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBPL chưa có kỹ năng truyền đạt, thuyết trình. Nguyên nhân của những hạn chế đó là do một số yếu tố cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đều kiêm nhiệm nên có ít thời gian để nâng cao kỹ năng tuyên truyền của bản thân. Việc tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cho dội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, PBPL chưa được tổ chức.

Trong thời gian tới để công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại Ban quản lý đạt được kết quả tốt hơn nữa ban đã đề ra một số phương hướng quản lý và hoạt động là tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; tổ chức thực hiện tốt mô hình “Ngày pháp luật” hàng tháng góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ công nhân viên trong Ban quản lý. Phối hợp có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác nhiệm vụ chuyên môn.

Bài, ảnh: HCTH

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2