Những loài tiêu biểu
  • Vọc mông trắng
  • Vượn đen má hung
  • Tê giác một sừng
  • Tê tê Java
  • Hổ đông dương
Chi bộ Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của mỗi đảng viên

Thời gian qua, công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Chi bộ Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp quan trọng để chất lượng công tác này ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Chi bô thường xuyên nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dực nền tảng tư tưởng chính trị của các Đảng viên trong tình hình mới hiện nay góp phần bảo vệ nền tảng chính trị của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhiều cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo

Công tác tuyên truyền giáo dục Đảng viên được Chi Ủy Ban quản lý quan tâm và chú trong, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới hiện nay: Đây là một trong những mặt công tác rất quan trọng, tác động trực tiếp đến thành quả xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ của đất nước. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

“Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều giải pháp quan trọng để chất lượng công tác này ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, trên cơ sở tiếp thu Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chi Bộ đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, cách làm mới, quyết liệt, sáng tạo; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Trong đó, ngoài việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, chương trình Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, còn ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để công tác này đi vào thực tiễn, sát, đúng với yêu cầu nhiệm vụ của Chi bộ. xây dựng Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên có liên quan…”

Với các giải pháp đặt ra cũng như trên sơ sở lực lượng như trên đã góp phần tạo sức lan toả mạnh mẽ trong tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại Chi bộ hiện nay”

Mỗi cán bộ, đảng viên ý thức rõ trách nhiệm của mình

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, lan toả những thông tin tích cực luôn được các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên tại Chi bộ triển khai rất tích cực, nhất là công tác quán triệt, nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong điều kiện đó, Chi bộ cũng đã chỉ đạo và duy trì hoạt động các trang, nhóm trên Internet, mạng xã hội và tổ chức đăng tải, chia sẻ các văn bản chỉ đạo, định hướng thông tin; các bài viết, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt - việc tốt… trên các trang thông tin điện tử, các fanpage, nhóm fakebook, zalo... tại đơn vị, vừa lan toả sâu rộng, vừa thông tin, cập nhật kịp thời đến Đảng viên, cán bộ và người lao động tại Chi bộ Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình.

Đánh giá những kết quả quan trọng này, theo Phó Bí thư Chi bộ Ban quản lý Công viên đã đánh giá, nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, biện pháp đặt ra trong thời gian qua, Ban quản lý Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết của tỉnh Ninh Bình. Kết quả này không những góp phần ổn định tình hình, tăng cường niềm tin Đảng viên tại Chi bộ vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền mà qua đó còn cho thấy công tác tuyên truyền luôn là vũ khí sắc bén trong đấu tranh bảo vệ chân lý, chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất niềm tin của Nhân dân với Đảng.

“Vì vậy, để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các Nghị quyết của Trung ương chúng ta phải phát huy thật tốt các kết quả, kinh nghiệm đạt được trong thời gian qua, nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận hoạt động tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Chi bộ Ban quản lý hiện vẫn còn một số mặt hạn chế; các hoạt động tuyên truyền tại đơn vị chưa thực sự đồng đều, nội dung tuyên truyền chủ yếu mang tính thông tin, chưa đi vào chiều sâu, sắc sảo; công tác dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên đôi lúc thiếu chủ động nên hoạt động định hướng, tuyên truyền còn chưa kịp thời; công tác tuyên truyền trên không gian mạng chưa đáp ứng được yêu cầu...”

Đồng thời hiện nay tình hình thế giới và khu vực đang tiếp tục diễn biến phức tạp; dịch bệnh, thiên tai diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến đời sống người dân…; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị luôn lợi dụng những sự kiện chính trị, vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm để tìm mọi thủ đoạn xuyên tạc, chống phá, toan tính tạo ra những “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống xã hội, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong người dân, nhất là trong bối cảnh bùng nổ của thông tin và mạng xã hội như hiện nay. Vì vậy, các đảng viên của ban quản lý bên cạnh việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng  còn phải nắm vững tinh thần nội dung các Nghị quyết, trong đó cần khẳng định rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. 

Trong thời gian tới Chi bộ ban quản lý cần có các giải pháp thích ứng với những thay đổi, phát sinh trên môi trường này nhằm một mặt phải khai thác và dựa vào mạng xã hội để tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực; một mặt phải quản lý được hoạt động trên mạng xã hội. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên phải ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi đảng viên; thực hiện nghiêm túc các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí, Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội”.

 Bài: Tổng hợp

 

  • Từ khóa :
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Tin mới
Video clip
TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • TVC Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Xúc tiến đầu tư tại Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
  • Quy hoạch Công viên động vật hoang dã Quốc gia tại tỉnh Ninh Bình
1 2